Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Särvux

Särvux är en frivillig, egen skolform. Utbildningen omfattar grundläggande Särvux och gymnasial Särvux. Grundläggande särvux motsvarar obligatoriska särskolan (nivåerna träningsskola och grundsärskola), medan gymnasial särvux motsvarar utbildningen för ungdomar på de nationella programmen i Gymnasiesärskolan.

Särvux följer samma läroplan som gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Däremot har Särvux egna kursplaner och timplaner. Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och i gymnasiesärskolans nationella program.

Timplanerna i Särvux anger endast riktvärden vilket innebär att en elev kan behöva mer eller mindre tid för att nå ett utbildningsmål. Förutsättningen är dock att eleven bedöms ha förmåga att nå de mål som sätts upp.

Betyg utfärdas i respektive kurs när den är genomförd. Betygskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se